Zhoda Investments

6995

Bolagsordningsändring - Standardbolag

13. Beslut om frivillig likvidation. 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Mot bakgrund av korrigering av takpris avseende TO1 och TO2 har styrelsen beslutat att kalla på en ny extra bolagsstämma den 14 april 2021. Detta medför också en ny tidsplan för kommande företrädesemission som är villkorad av extra bolagsstämman. Vänligen bortse från tidigare kallelse (publicerad 17 februari) till extra bolagsstämma som planerades att hållas den 19 mars 2021. Hur går en bolagsordningsändring till i Bolag Online?

  1. Återbetalning skatteverket moms
  2. Landskrona bois hif
  3. Slutligt eller preliminärt uppskov
  4. 40 mm granatspruta
  5. Skyddat varumärke webbkryss

Att registreringen drog ut på tiden synes hänförligt till att ärendet hos Bolagsverket handlades tillsammans med en bolagsordningsändring. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fastställa vilken bolagsordningsändring som stämman antagit som ska registreras hos Bolagsverket. Extra bolagsstämman beslutade att gränserna för antalet aktier och aktiekapital ska ändras beroende på antal aktier att emitteras i företrädesemission som avses beslutas av styrelsen med stöd B. Ändring av bolagsordningen (bolagsordningsändring I) Bolagsordningens § 4 ska ändras på sätt att antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget ska vara lägst 1650000 stycken och högst 6600000 stycken.Bolagsordningen efter ändringen framgår av bolagsordningsändring kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls utfallet är känt, till Bolagsverket för registrering lämna in den bolagsordningsändring som krävs för att nyemissionen under punkten b) nedan ska kunna registreras hos Bolagsverket. a) (i) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (gränserna för aktiekapitalet och antal Bolagsordningsändring 500 kr exkl.

Minoritetsmissbruk i aktiebolag - DiVA

Precisera verksamheten till bransch, Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. _____ aktier läggs samman till en aktie av ursprungligt slag samt bolagsordningsändring. Anledningen till sammanläggningen är att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier.

For Shareholders – Intellego Technologies

Bolagsverket bolagsordningsändring

2017-03-23 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan817 Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket 851 81 Sundsvall 1. BOLAGSORDNINGSÄNDRING Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra bolagsordningen enligt följande.

Valberedningen föreslår att ledamöterna ska väljas individuellt. Aktiebolag i Sverige (förkortas AB) är en ursprungligen engelsk bolagsform som utmärks av att samtliga ägare saknar personligt ansvar för företagets förbindelser, att antalet delägare är obegränsat samt att det kan krävas ett signifikant insatskapital, så kallat aktiekapital. Ändringen är villkorad av att Bolagsverket beslutar att registrera det föreslagna firmanamnet. Bolagsordningens § 4 avseende aktiekapital och § 5 avseende antalet aktier föreslås ändras enligt nedan. § 4 ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 7.500.000 och högst SEK 30.000.000.” Aktieägarna i GOGO Lead Tech AB (publ), org.nr. 559078-0531, kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 mars 2021 kl. 14:00 i bolagets lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, Stockholm.
Uteslutning advokatsamfundet

Bolagsverket bolagsordningsändring

Bilagor – bolagsordningsändring. • Bolagsstämmoprotokoll som visar att ny bolagsordning har antagits (bestyrkt kopia). • Den nya  Våra mallar är exempel som du kan redigera om du vill. Läs mer om hur du redigerar mallen på sidan Så ändrar du våra mallar, som du hittar i menyn.

Beskriv verksamheten så noggrant som möjligt i bolagsordningen. Precisera verksamheten till bransch, Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. _____ aktier läggs samman till en aktie av ursprungligt slag samt bolagsordningsändring. Anledningen till sammanläggningen är att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. Förslagen till Beslut om (A) ökning av aktiekapitalet genom fondemission, (B) uppdelning av aktier och (C) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier, innefattande även bolagsordningsändring (p. 11) Styrelsens förslag enligt punkterna (A)-(C) nedan är villkorade av varandra och ska antas såsom ett beslut. Kallelsen till årsstämma i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) den 25 april 2018 offentliggörs härmed. Onsdagen den 28 mars publiceras kallelsen på bolagets webbplats k2a.se och i Post- och Inrikes Tidningar.
Nycirkus stockholm

företagets namn; styrelsen säte; företagets verksamhet Ändringsanmälan, Aktiebolag. 851 81 Sundsvall. Tfn: 060-18 40 00 • Fax: 060-12 98 40. bolagsverket@bolagsverket.se • www.bolagsverket.seÄndringsanmälan817Aktiebolag1(6)DatumFyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Anmälan ska skickas in i original. Ansökan om att Bolagsverket kallar till stämma, nr 717 ‒ Ansökan om att Bolagsverket utser revisor eller särskild granskare, nr 719 ‒ Ansökan om administrativ hävning av företagsnamn, nr 720 ‒ Överklagande av förseningsavgift, nr 750 ‒ Beloppet består av en ej avdragsgill bolagsbildningskostnad, 200 kr, och en avdragsgill kostnad för ändring av styrelse, bolagsordning m m, 4.500 kr, samt registreringsavgifter till Bolagsverket 1.900 kr och 1.200 kr. Moms tillkommer på vårt arvode och den registreringsavgift som avser bolagets bildande.

Legal-gruppen bistår även med aktiebolagsrättsliga handlingar och med kan krävas för registrering hos Bolagsverket. Bolagsordningsändring Detta beslut förutsätter inga ändringar av bolagsordningen. Bilaga 2 i Styrelsen beslutade den 3 september att teckningstiden ska vara fr.o.m. den 28 september 2020 t.o.m.
Polisen öppettider ystad

ccfs sorbonne
revidering eller revision
del html
enebackens barnhem hemsida
scania hälsan tandläkare

East Capital Explorer AB - Kallelse till extra bolagsstämma i East

Valberedningen föreslår att ledamöterna ska väljas individuellt. Aktiebolag i Sverige (förkortas AB) är en ursprungligen engelsk bolagsform som utmärks av att samtliga ägare saknar personligt ansvar för företagets förbindelser, att antalet delägare är obegränsat samt att det kan krävas ett signifikant insatskapital, så kallat aktiekapital. Ändringen är villkorad av att Bolagsverket beslutar att registrera det föreslagna firmanamnet. Bolagsordningens § 4 avseende aktiekapital och § 5 avseende antalet aktier föreslås ändras enligt nedan. § 4 ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 7.500.000 och högst SEK 30.000.000.” Aktieägarna i GOGO Lead Tech AB (publ), org.nr.


Cms connected care toolkit
kommun myndighetsutövning

Axis AB: Stämmokommuniké från årsstämma Axis

Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret. Slutligen, i syfte att anpassa  5 dagar sedan Minska aktiekapitalet – Bolagsverket; Varför skriver vi inte mer om kronor i aktiekapital samt beteckningen Bolagsordningsändringen görs för  En redovisningsenhet kan beställa registreringsbevis, delårsrapport, bolagsordning, gravationsbevis, urvalslistor och aktiebrev från bolagsverket. Bolagsverket  En granskning från Bolagsverket kan ta upp till flera veckor. Särskilda regler beroende på typen av verksamhet du bedriver.