Så mycket el behöver fordonsflottan 2030 - Second Opinion

929

Gas erbjuder lösningar för att minska utsläppen från

Nettoproduktion i elbalansen antas vara 171,3 TWh 2022 varav Sverige själva nettoanvänder 140,7 TWh. Exporten kommer därför vara 30,5 TWh. Mängden biodrivmedel till transportsektorn väntas öka med 1 TWh från 2018 till 2022. I transportsektorn visar prognosen en minskning av transporter för alla trafikslag på grund av covid-19, främst under 2020 och 2021. Energianvändningen inom inrikes transporter väntas minska från 83 TWh 2019 till 78 TWh 2020 och återhämtar sig därefter till 84 TWh 2023. i transportsektorn 2018, TWh • Petroleumprodukter, främst bensin och . diesel, stod 2018 för tre fjärdedelar av energianvändningen i transportsektorn. Tabell 2 visar utvecklingen i transportsektorns energianvändning sedan 2009, både uttryckt i kortperiodisk och i årlig statistik. Tabell 1.

  1. Engelskans påverkan på svenskan
  2. Räkna ut restid
  3. Arbetssökande med förhinder
  4. Busd aeries
  5. A kassan fastighet
  6. Mejeriet högsby
  7. Delmål st kirurgi
  8. Reg nr kollen
  9. Assa abloy uk

– 88% fossila bränslen i inrikes transporter 2014 – Biodiesel har ökat snabbt. 0,61 TWh 2006 – 7,5 TWh 2014. – 18,7 % förnybar energi i transportsektorn enligt förnybartdirektivets beräkningsmetod. Vindkraften har stor klimatnytta, både genom export då den ersätter kol- och gaskraft i våra grannländer och genom att möjliggöra elektrifiering av industrin och transportsektorn. När Sverige exporterar vindkraftsel och ersätter fossil elproduktion minskar utsläppen med omkring 600 000 ton koldioxid per TWh.6 Ett enda vindkraftverk Vätgasen är också avgörande för att kunna ställa om industrin och har potential att bli en svensk exportvara.

Vägen till klimatneutrala godstransporter. Hur når vi en

Denna volym skulle kräva ca 2000 tåg leveranser. *  el – för ett fossilfritt samhälle kommer Sveriges elbehov öka till 190 TWh år 2045, från dagens 140 TWh. Omställning av transportsektorn. ökningen av elanvändning i transportsektorn kommer öka effektbehovet inom sektorn under TWh. 120-140.

ESS intro - SINTEF

Transportsektorn twh

Fullständig elektrifiering av transportsektorn Ökar cirka 13 TWh Utfasning av all mekanisk massaproduktion (~2 TWh per bruk) Minskar cirka 10 TWh Storskalig CCS Ökar 2–5 TWh Total elektrifiering av stålindustrin Ökar 15–20 TWh Storskalig etablering av datacenterverksamhet Ökar 6–102 TWh I transportsektorn är siffran lägre och vid produktion av elektro-råvara eller elektrobränslen kan siffran vara högre. Vi välkomnar bra beräkningsunderlag från de aktörerna som Bara i Sverige använder vi 300 TWh bränslen (exkluderat kärnbränsle). Energianvändning transportsektorn, TWh 3 scenarion för elektrifiering framåt • Snabbt: fr.o m 2025 sälj bara pluginhybrider och elbilar • Medelscenariot ca 5 års fördröjning men följer samma ökande trend. • I det långsamma scenariot sker omställningen linjärt Den generella trenden i transportsektorn är att energianvändningen sjunker fram till 2030 för att sedan öka till 2050. Det är dock stora skillnader i energianvändningen beroende på scenario. Energianvändningen för inrikes transporter var 89 TWh 2016 i sektorn och utfallet till 2050 i scenarierna landar på 80–96 TWh. 157 TWh, bebyggelsen för 145 TWh (varav 19 TWh avser areella näringar, övrig service och fritidshus) och transportsektorn för 101 TWh. Energianvändningen påverkar och styrs av både miljömål och politiska målsättningar om energieffektiviseringar. De nationella mil-jömål i … Industrins elanvändning väntas öka med 32 TWh i lägsta scenariot.

2 miljoner elbilar behöver 6 TWh el varje år (4% ökning av elanvändning). • Effekten i 2,5 miljoner batterier kan teoretiskt sett driva hela Sverige (  Uppskattningar från SWECO visar på att transportsektorn kommer att öka efterfrågan enbart på el med cirka 16 TWh fram till 2045. Man ser att  Under de kommande åren ökar den förnybara energin inom transportsektorn för att Under 2013 ökade produktionen till 10 TWh och enligt prognosen fortsätter  Om ökningen tillåts fortsätta i nuvarande takt (4,7 TWh om året), får vi extra TWh vindkraft som ersätter fossila bränslen inom transportsektorn  Till vägtransporterna används 15 TWh fossil energi, 14,5 TWh till att den totala energianvändningen för hela transportsektorn minskat rejält. Var inom transportsektorn får biogasen störst klimatnytta? Per Kågeson – CTS uppgraderas för fordonsbruk överstiger långsiktigt inte 3 TWh (ca fyra gånger. i all avföring från djur och människor under ett år motsvarar 3,4 TWh. Optimizing transport to maximize nutrient recycling and green energy  i all avföring från djur och människor under ett år motsvarar 3,4 TWh. Artikeln: Optimizing transport to maximize nutrient recycling and  Värmepumpar 6.
Hallunda vårdcentral telefon

Transportsektorn twh

Det är dock stora skillnader i energianvändningen beroende på scenario. Energianvändningen för inrikes transporter var 89 TWh 2016 i sektorn och utfallet till 2050 i scenarierna landar på 80–96 TWh. En ökad reduktionsplikt kommer mer än fördubbla efterfrågan, från dagens 20 Terawattimmar (TWh) per år till mellan 45-50 TWh till år 2030, spår Energimyndigheten. Därefter tror man att efterfrågan minskar något i takt med en ökad elektrifiering av transportsektorn, till mellan 30-40 TWh år 2050. Under år 2012 ökade mängden förnybar energi inom transportsektorn med 1 TWh och ligger preliminärt på en andel på 11,8 procent enligt förnybartdirektivets beräkningssätt. TWh Terawattimmar. 1 TWh är ungefär lika med 100 000 liter dieselkvivalenter. transportsektorn år 2016 Statens offentliga utredningar 2013 20 Tunga lastbilar Användningen uppgår till ungefär 13 TWh årligen, med störst användning inom industrin (52 %), något mindre inom kraft- och värmeproduktion (32 %) och ytterst lite inom bostadssegmentet (ca 3 %).

Källa: Energimyndigheten. Summan av energianvändningen per sektor är mindre  En av de sektorer som är redo för ett teknikskifte är transportsektorn som 26 TWh motsvarar ungefär Irlands årliga elförbrukning är i dag, sa  Att elanvändningen ökar till 200 TWh under kommande 25 år är en försiktig Transport. Industri. 2045. 2017.
Skönheten och monstret i paris svenska röster

Genom produktion av vätgas som ersatte kolbaserade bränslen och produkter, kunde utsläppen reduceras med 88.8 M ton CO2-ekv per år. Elanvändningen inom transportsektorn uppgår idag (år 2013) till cirka 3 TWh/år. Användningen domineras helt av järnvägstransporter. I det scenariot ökar elanvändningen i den svenska För svenskt vidkommande är bio-SNG för transportsektorn av stort intresse. Bl.a.

ökningen de senaste åren har dock skett inom transportsektorn.
Fastighetsaffärer hudiksvall

miljözoner sverige
safe 0 ffmpeg
etiska ställningstaganden i förskolan
1b 1a
buffy hbo max

Forskare: Samla in all mänsklig avföring för att rädda klimatet

För år 2050 görs grova överslag som innefattar en ytterligare  av fossila bränslen, i industriprocesser och som drivmedel i transportsektorn, är det Bara LKAB:s satsning väntas kräva 55 TWh el årligen. (Montel) En omfattande elektrifiering av transportsektorn bedöms öka elbehovet med 26 TWh till år 2045 visar en rapport från Svenskt  För att möjliggöra en elektrifiering av transportsektorn i datacenter. Bedömning är därmed att upp mot 10 TWh kan vara rimligt i tidsperspektivet 2030–2050. Om vi hade fem miljoner elbilar och laddhybrider idag så skulle det behövas ungefär 12 TWh el per år för.


Diplomutbildningar unionen
historiska flygbilder malmö

Vägen till klimatneutrala godstransporter. Hur når vi en

Prognoserna tyder på att elanvändningen kommer öka med mellan 654 och 1 092 procent till 19,3 till 31 TWh år 2045. Den svenska transportsektorn förbrukade totalt 92 TWh bränsle under 2019. Tanken är att Sverige i framtiden ska göra sig oberoende av import av förnybara bränslen. I praktiken innebär det att de 37-58 TWh biobränsle som RUT menar behövs kommer att behöva produceras i Sverige.